Zasady realizacji zaproszeń

Zasady realizacji zaproszeń

Thai Smile – firma Thai Smile Dariusz Kaczmarek, ul. Ogrodowa 17/4, 61-821 Poznań, NIP  7792122537.

Voucher – dokument wystawiony bezpośrednio przez Thai Smile (zaproszenie, karnet, bon wartościowy) lub partnerów firmy (bon wartościowy) umożliwiający realizację usług z oferty Thai Smile.

Nabywca – osoba, która zakupiła voucher bezpośrednio w Thai Smile lub u partnerów.

Użytkownik – pełnoletnia osoba, dokonująca zapłaty voucherem, akceptująca niniejszy regulamin.

~*~

 1. Użytkownik, aby skorzystać z vouchera musi dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu poprzez formularz rezerwacji on-line, mailowo (kontakt@thai-smile.pl) lub telefonicznie (+48 727 905 296 (Poznań) lub +48 531 905 965 (Kraków), podając kod vouchera.
 2. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji Thai Smile voucher uprawniający go do realizacji usługi.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 4. W przypadku realizacji usługi o wartości niższej niż wskazana w voucherze, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty. Natomiast w przypadku realizacji usługi o wyższej wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, przed wykonaniem usługi.
 5. Voucher na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że opis stanowi inaczej.
 6. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.
 7. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania Thai Smile wygasają.
 8. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem, w innym przypadku voucher uznaje się za wykorzystany.
 9. W przypadku braku anulacji zarezerwowanych usług, określonych przy rezerwacji, voucher uznaje się za wykorzystany.
 10. Thai Smile przyjmuje do realizacji voucher jedynie, gdy jest on nieuszkodzony i posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (wartość lub nazwa pakietu, hologram z numerem seryjnym, data ważności, pieczęć Wydawcy, podpis Wydawcy itp).
 11. Thai Smile nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie vouchera, po przekazaniu go Nabywcy.
 12. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Thai Smile z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera.
 13. Thai Smile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie.
 14. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Share Button

Comments are closed