Zasady realizacji zaproszeń

Zasady realizacji zaproszeń

Thai Smile – firma Thai Smile Dariusz Kaczmarek, ul. Ogrodowa 17/4, 61-821 Poznań, NIP  7792122537.

Voucher – dokument wystawiony bezpośrednio przez Thai Smile (zaproszenie, karnet, bon wartościowy) lub partnerów firmy (bon wartościowy) umożliwiający realizację usług z oferty Thai Smile.

Nabywca – osoba, która zakupiła voucher bezpośrednio w Thai Smile lub u partnerów.

Użytkownik – pełnoletnia osoba, dokonująca zapłaty voucherem, akceptująca niniejszy regulamin.

~*~

 1. Użytkownik, aby skorzystać z vouchera musi dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu poprzez formularz rezerwacji on-line (www.Thai-Smile.pl),  podając kod vouchera.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji bez podania numeru vouchera Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż pracownik recepcji ma prawo odmowy przyjęcia realizacji vouchera.
 3. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji Thai Smile voucher uprawniający go do realizacji usługi. W przypadku nieokazania vouchera Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za usługę gotówką.
 4. Voucher nie polega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku realizacji usługi o wartości niższej niż wskazana w voucherze, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
 6. W przypadku realizacji usługi o wyższej wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, przed wykonaniem usługi.
 7. Voucher na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że jego opis stanowi inaczej.
 8. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem, w innym przypadku voucher uznaje się za wykorzystany.
 9. W przypadku braku anulowania rezerwacji w w/w czasie, a także w sytuacji niepojawienia się w salonie, voucher uznaje się za wykorzystany. W przypadku karnetu lub zaproszenia z podaną wartością podczas kolejnej wizyty zostanie odliczona wartość nieodwołanej usługi.
 10. Thai Smile przyjmuje do realizacji voucher jedynie, gdy jest on nieuszkodzony i posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem (wartość lub nazwa pakietu, hologram z numerem seryjnym, data ważności, pieczęć wydawcy, podpis wydawcy itp).
 11. Thai Smile nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie vouchera po przekazaniu go Nabywcy.
 12. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Thai Smile z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera.
 13. Voucher należy wykorzystać w terminie jego ważności. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania Thai Smile wygasają.
 14. Data ważności vouchera (wyłącznie zakupionego bezpośrednio w Thai Smile) może ulec przedłużeniu o miesiąc wyłącznie w sytuacji, gdy Nabywca lub Użytkownik zakupi kolejny voucher w normalnej cenie, bez uwzględnienia aktualnie trwających promocji.
 15. Użytkownik dokonując płatności voucherem oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.
 16. Thai Smile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie.
 17. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 4 października 2019.

Aktualizacji zostały poddane punkty

 • 9. W przypadku braku anulowania rezerwacji w w/w czasie, a także w sytuacji niepojawienia się w salonie, voucher uznaje się za wykorzystany. W przypadku karnetu lub zaproszenia z podaną wartością podczas kolejnej wizyty zostanie odliczona wartość nieodwołanej usługi.
 • 13.  Voucher należy wykorzystać w terminie jego ważności. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania Thai Smile wygasają.
Share Button

Komentowanie jest wyłączone.