Regulamin rezerwacji

Regulamin Thai Smile Salonu Masażu Tajskiego

Postanowienie ogólne

 1. Thai Smile Salon Masażu Tajskiego (Thai Smile) świadczy usługi masażu tajskiego w ramach działalności gospodarczej Thai Smile Dariusz Kaczmarek, NIP 7792122537.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Thai Smile są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu i podporządkowania się poleceniom pracowników Thai Smile.
 3. Pracownicy Thai Smile świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej, tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskimi.
 4. Salon Thai Smile czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-22.00.
 5. Za stałego Klienta uważa się osobę, która zrealizowała przynajmniej 5 wizyt w ciągu 3 ostatnich miesięcy.

Obowiązki Klienta

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia Karty Klienta poprzez udzielenie informacji zgodnych ze stanem faktycznym dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 2. Klient, chcąc skorzystać z obecnie trwającej promocji lub voucheru (tj. zaproszenia, karnetu, bonu wartościowego, kuponu zniżkowego itp.), musi zgłosić ten fakt w trakcie zgłaszania rezerwacji. Thai Smile ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji nie zgłoszonych voucherów, szczególnie gdy naruszają warunki oferty.  Realizacja voucherów objęta jest osobnym regulaminem.
 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania personelu Thai Smile o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanej usługi.
 4. Klient Thai Smile ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie salonu z przyczyn zależnych od Klienta.

Płatności

 1. Aktualna oferta oraz cennik świadczonych usług dostępne są w recepcji oraz na stronie internetowej Thai Smile: www.Thai-Smile.pl
 2. Jedyną obowiązującą jednostką płatniczą w Thai Smile jest Złoty (PLN).
 3. Thai Smile akceptuje płatność: gotówką, przelewem bankowym, za pośrednictwem PayPal, bonem wartościowym oraz w wybranych placówkach także kartą płatniczą.
 4. Thai Smile oświadcza, iż nie odpowiada za wszelkie różnice kwotowe, które mogą zaistnieć pomiędzy ceną za usługę obowiązującą w dniu płatności a finalnym obciążeniem rachunku bankowego Klienta i będące następstwem różnic kursowych transakcji dokonywanych przez centrum autoryzacji kart kredytowych lub bank Klienta.
 5. Na życzenie Klienta za wykonaną usługę Thai Smile wystawi fakturę VAT przesyłaną na wskazany adres e-mail do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Rezerwacje

 1. Zgłoszenie rezerwacji odbywa się poprzez prawidłowe wysłanie przez Klienta zgłoszenia rezerwacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Thai Smile lub poprzez kontakt telefoniczny.
 2. Thai Smile oświadcza, że uwzględnia tylko poprawnie wypełnione formularze i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące następstwem błędnego wypełnienia formularza przez Klienta.
 3. Rezerwację uważa się za przyjętą wyłącznie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie przez pracownika Thai Smile.
 4. Opłaty za usługi pobierane są w chwili pojawienia się w salonie przed wykonaniem usługi według aktualnego cennika lub indywidualnego ustalenia z właścicielem Thai Smile.
 5. Thai Smile zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w całości lub mniejszej kwoty w ramach zaliczki za wybrane rezerwacje, o czym poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 6. Klient jest zobowiązany pojawić się w Thai Smile minimum 5 minut przed wyznaczoną godziną, w celu przygotowania się do usługi. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia usługi. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut usługa zostanie skrócona o ilość minut opóźnienia.
 7. Rezerwacja traci moc, jeśli Klient nie przybędzie do Thai Smile najpóźniej w chwili, gdy zgodnie z rezerwacją usługa miała się rozpocząć. Przy kolejnej rezerwacji Thai Smile ma prawo do pobrania przedpłaty od Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Thai Smile w przypadku anulowania lub konieczności zmiany terminu lub godziny rezerwacji. Korzystając z w/w voucherów lub po dokonaniu przedpłaty, zmianę lub anulowanie rezerwacji można dokonać najpóźniej na 24h przed wyznaczonym terminem – w innym przypadku voucher lub przedpłata zostają uznane za wykorzystane.
 9. W nagłych przypadkach Thai Smile zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego masażu.
 10. Po wykonaniu usługi Thai Smile może przesłać podziękowanie za wizytę, prośbę o wystawienie opinii oraz zaproszenie do zapisania się do newslettera.

Pobyt w Thai Smile

 1. W trosce o komfort własny a także innych osób, Klient zobowiązany jest do zachowania względnej ciszy, nie prowadzenia rozmów z masażystą w trakcie wykonywania usługi oraz nie prowadzenia głośnych rozmów w obrębie recepcji.
 2. W trakcie pobytu w Thai Smile należy wyłączyć lub całkowicie wyciszyć dźwięki (w tym wibracje) w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych.
 3. Po wykonaniu masażu możliwe są lekkie zawroty głowy, dlatego zaleca się kilkuminutowy odpoczynek przy filiżance tajskiej herbaty w części wypoczynkowej przy recepcji przed opuszczeniem salonu.
 4. Thai Smile nie przechowuje rzeczy Klienta, a Klient ma obowiązek ich pilnowania. Thai Smile nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w salonie.
 5. Realizując swoje usługi Thai Smile zapewnia świeże ręczniki, obuwie i bieliznę jednorazową, jednak w trosce o środowisko Klient wedle uznania może korzystać z własnego czystego ręcznika oraz obuwia na zmianę (klapki).
 6. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.) bez możliwości zwrotu płatności za usługę.
 7. Z przykrością informujemy, iż w bliskim sąsiedztwie z Thai Smile nie ma parkingów rowerowych, dlatego dojeżdżając na umówioną wizytę rowerem Klient musi zadbać o jego zabezpieczenie we własnym zakresie. Przechowywanie roweru w recepcji Thai Smile nie jest dozwolone.

 Przeciwwskazania i ograniczenia

 1. Z usług masażu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie do 12 roku życia mogą korzystać z masażu tylko pod opieką osób dorosłych, od 13 -17 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
 2. Usługi masażu dostępne są dla każdego, z wyjątkiem osób:
  1. znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
  2. w ciąży,
  3. z przeciwwskazaniami do wykonywania masażu, o których mowa w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. Przed przystąpieniem do masażu klient zobowiązany jest:
  1. poinformować personel czy nie zachodzą okoliczności wykluczające udział klienta w zabiegu, o których mowa powyżej,
  2. powiadomić personel o swojej aktualnej kondycji fizycznej oraz stanie zdrowia celem dostosowania techniki masażu, ograniczenia jego intensywności, pominięcia określonych części ciała lub też podjęcia decyzji o zrezygnowaniu z masażu, o ile jest to uzasadnione tą kondycją lub stanem zdrowia klienta,
  3. okazać skierowanie od lekarza w przypadkach, gdy ze względów zdrowotnych wykonanie masażu może odbyć się tylko za zgodą lekarza.
 4. Personel ma prawo dostosować technikę masażu, ograniczyć jego intensywność, pominąć określone części ciała lub też odmówić wykonania masażu, jeśli jest to uzasadnione kondycją lub stanem zdrowia klienta.
 5. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia należy natychmiast zgłaszać personelowi Salonu masażu.

Odpowiedzialność Thai Smile

 1. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się niemożliwe, Thai Smile poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zarezerwowanej przez Klienta. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi. W tym przypadku Thai Smile zwróci Klientowi już uiszczoną kwotę za usługę.
 2. Thai Smile informuje, że roszczenia za ewentualne szkody wynikłe w związku z realizacją usługi dochodzone będą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (usługi). Całkowita odpowiedzialność Thai Smile za szkody z tego tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia należnego Thai Smile z tytułu wykonanej usługi.
 3. Dokonanie przez Thai Smile zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.
 4. Thai Smile jako Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu (w tym niedogodności i bóle) w Thai Smile powinny być zgłaszane pracownikowi recepcji na miejscu, podczas pobytu klienta w Thai Smile, a następnie pisemnie przesłane listem poleconym na adres Thai Smile lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@thai-smile.pl w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji (od daty masażu).
 2. Thai Smile zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia zaistniałego uszczerbku klienta w postaci zaświadczenia lekarskiego lub innej dokumentacji medycznej.
 3. Thai Smile oświadcza, iż reklamacja zgłoszona po upływie terminu 48 godzin od daty zdarzenia będzie rozpatrywana jedynie w szczególnych okolicznościach.
 4. Thai Smile zobowiązuje się do rozpatrzenia przekazanej prawidłowo reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu określa załącznik do niniejszego regulaminu, który stanowi jego integralną część.
 2. Thai Smile zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018
Share Button

Komentowanie jest wyłączone.