Zasady rezerwacji

Rezerwacja w salonie masażu tajskiego Thai Smile

I. Definicje i pojęcia użyte w warunkach:

Zamówienie – dokument elektroniczny będący jedną z możliwych form (obok rezerwacji telefonicznej) dokonania rezerwacji usługi znajdującej się w ofercie Thai Smile.

Rezerwacja – przyjęte do realizacji i potwierdzone (telefonicznie lub pisemnie) przez Thai Smile zamówienie usługi.

Klient – osoba fizyczna lub prawna w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) korzystająca z usług Thai Smile.

II. Rezerwacja usługi

1. Zakup masaży oferowanych przez Thai Smile odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej lub poprzez rezerwację telefoniczną pod numerem telefonu +48 727 905 296.

2. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza. Thai Smile oświadcza, że uwzględnia tylko poprawnie wypełnione formularze i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące następstwem błędnego wypełnienia formularza przez Klienta.

3. Thai Smile oświadcza, iż uzna Zamówienie za skutecznie złożone tylko w przypadku wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Thai Smile, tytułem zaliczki na wykonanie usługi minimalnie w wysokości 50% wartości zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty jego złożenia. Po upływie 3-dniowego terminu, złożone Zamówienie uznane zostanie za niebyłe.

III. CENY ZA USŁUGI

1. Ceny za usługi zawarte na stronie internetowej http://thai-smile.pl/ podawane są zawsze za jednostkowy masaż i stanowią wartość brutto.

2. Thai Smile informuje, a Klient przyjmuje to do wiadomości i akceptuje, że ceny zawarte na stronie internetowej http://thai-smnle.pl/ mogą ulec zmianie w okresie następującym po dokonaniu przez Klienta skutecznej rezerwacji usługi. W takiej sytuacji, Klient zapłaci aktualną cenę obowiązującą w dniu świadczenia zarezerwowanej usługi, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej http://thai-smile.pl/.

IV. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE REZERWACJE – USŁUGI

Jedyną obowiązującą jednostką płatniczą w Thai Smile jest Złoty (PLN). Thai Smile oświadcza, iż nie odpowiada za wszelkie różnice kwotowe, które mogą zaistnieć pomiędzy ceną za usługę obowiązująca w dniu płatności a finalnym obciążeniem rachunku bankowego Klienta i będące następstwem różnic kursowych transakcji dokonywanych przez centrum autoryzacji kart kredytowych lub bank Klienta.

Thai Smile przewiduje różne formy płatności za oferowane usługi. W ramach rezerwacji on-line należą do nich między innymi: przelew bankowy, PayPal oraz voucher. Informacje na temat wyboru płatności otrzymają Państwo w potwierdzeniu rezerwacji.

V. DOKUMENTY

Thai Smile w chwili obecnej wystawia Klientom tylko i wyłącznie rachunek potwierdzający zakup.

VI. USŁUGI DODATKOWE

Wszelkie usługi dodatkowe wykorzystane przez Klienta w Thai Smile, nie zamówione w procesie składania Zamówienia, muszą być odrębnie opłacone przez Klienta bezpośrednio w salonie masażu.

VII. POTWIERDZENIE REZERWACJI

Zamówienie złożone poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej, wymaga potwierdzenia jej przez Thai Smile, które nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze, w formie mailowej lub telefonicznej. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji dokonanej w weekendy i dni świąteczne najpóźniej w pierwszy dzień roboczy następujący po weekendzie lub dniu świątecznym.

VIII. ZMIANA LUB ANULACJA ZAMÓWIONEJ USŁUGI

1. Jeśli warunki danej oferty nie stanowią inaczej, Thai Smile dokona, na życzenie Klienta, zmiany warunków rezerwacji bez obowiązku ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytułu.

2. Warunki anulacji Zamówienia:

a) Thai Smile nie pobiera żadnych opłat od Klienta w przypadku, gdyby anulacja zamówionej usługi nastąpiła w terminie powyżej 24 godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.

b) Thai Smile pobierze 100% kosztów pierwszego dnia rezerwacji, jeśli Klient dokonuje anulacji zamówionej usługi w terminie poniżej 24 godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.

c) Thai Smile pobierze 100% całości kosztów rezerwacji, jeśli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany.

d) Thai Smile pobierze 100% całości kosztów rezerwacji w przypadku, gdyby Klient nie wykorzystał zamówionej usługi w terminie (no-show).

3. W przypadku anulacji rezerwacji opłaconej wcześniej, Thai Smile zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty lub ogólnych Warunków Rezerwacji oraz transakcji bankowych, na wskazane konto Klienta (przelew bankowy). Thai Smile nie odpowiada za różnice wynikające z wahań notowań dziennych kursów walut.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ THAI SMILE

1. Thai Smile dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na stronie internetowej http://thai-smile.pl/ były zgodne z aktualnie obowiązującą ofertą i cennikiem.

2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się niemożliwe, Thai Smile poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi. W tym przypadku Thai Smile zwróci Klientowi już uiszczoną kwotę za usługę.

3. Całkowita odpowiedzialność Thai Smile z tytułu prawidłowego wykonania usług nie może przekroczyć wartości usług zamówionych przez Klienta.

4. Dokonanie przez Thai Smile zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.

XII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Thai Smile powinny być zgłaszane na miejscu, podczas pobytu Klienta w Thai Smile lub przesłane listem poleconym na adres Thai Smile w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Thai Smile oświadcza, iż reklamacja zgłoszona po upływie terminu 48 godzin od daty zdarzenia będzie rozpatrywana jedynie w szczególnych okolicznościach.

3. Thai Smile zobowiązuje się do rozpatrzenia przekazanej prawidłowo reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w jeden ze sposobów, o których mowa powyżej.

XIII. DANE KLIENTA

Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Thai Smile, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych należącej do Thai Smile. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

IX. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI

Klient, który składa zamówienie na usługi Thai Smile ma obowiązek zapoznania się z Warunkami rezerwacji znajdującymi się na stronie internetowej http://thai-smile.pl/, oświadcza, że je akceptuje i będzie ich przestrzegał a także, że poniesie konsekwencje ewentualnego niezastosowania się do zawartych w nich postanowień.

X. USTALENIA KOŃCOWE

1. Warunki rezerwacji zostały stworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przedmiotowej materii.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z stosowaniem Warunków rezerwacji rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Thai Smile.

3. Utrata mocy wiążącej przez jedno z postanowień Warunków rezerwacji, pozostaje, w braku odmiennego zastrzeżenia Thai Smile, bez wpływu na moc wiążącą pozostałych postanowień Warunków rezerwacji.

4. Thai Smile zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków rezerwacji.

 

Share Button

Comments are closed